Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wokalistyka - śpiew solowy, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WOK-SS-NL
Nazwa: Wokalistyka - śpiew solowy, niestacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wokalistyka
Wokalistyka śpiew solowy
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wokalno-Aktorski (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku wokalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1) wiedzy:

a) zna podstawowy repertuar związany ze studiowanym kierunkiem w zakresie objętym cyklem nauczania

b) posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad muzyki, form muzycznych, harmonii i innych elementów składowych dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje

c) zna podstawowe formy taneczne występujące w repertuarze operowym

d) posiada znajomość różnych technik aktorskich, działania aparatu oddechowego i artykulacyjnego oraz w określonym programem zakresie form tanecznych i innych elementów ruchu stosowanych w teatrze operowym

e) posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządów głosotwórczych oraz zapobiegania zawodowym zaburzeniom głosu;

f) posiada podstawową wiedzę o stylistycznych cechach teatru operowego od renesansu do współczesności, poznaje różne style muzyczne poprzez analizę zapisu muzycznego i praktyczne jego wykonanie

g) posiada ogólną wiedzę na temat improwizacji wokalnej

h) dysponuje wiedzą pozwalającą wykorzystać świadomość prawidłowej emisji i impostacji głosu w wykonywanych utworach i ćwiczeniach wokalnych podczas współpracy z dyrygentami, reżyserami i pozostałymi solistami, orkiestrą lub inną akompaniującą warstwą muzyczną w różnorodnych działaniach sceniczno-estradowych. Potrafi radzić sobie z problemami artystycznymi podczas koncertów, przesłuchań, prób muzycznych

i) posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i innych aspektów prawnych związanych z zawodem muzyka – śpiewaka oraz z zakresu przedmiotów teoretycznych i praktycznych wybranych w formule fakultatywnego kształtowania indywidualnego programu kształcenia

2) umiejętności:

a) posiada znajomość różnych technik aktorskich, działania aparatu oddechowego i artykulacyjnego oraz w określonym programem zakresie form tanecznych i innych elementów ruchu stosowanych w teatrze operowym

b) posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządów głosotwórczych oraz zapobiegania zawodowym zaburzeniom głosu

c) posiada podstawową wiedzę o stylistycznych cechach teatru operowego od renesansu do współczesności, poznaje różne style muzyczne poprzez analizę zapisu muzycznego i praktyczne jego wykonanie

d) posiada ogólną wiedzę na temat improwizacji wokalnej

e) dysponuje wiedzą pozwalającą wykorzystać świadomość prawidłowej emisji i impostacji głosu w wykonywanych utworach i ćwiczeniach wokalnych podczas współpracy z dyrygentami, reżyserami i pozostałymi solistami, orkiestrą lub inną akompaniującą warstwą muzyczną w różnorodnych działaniach sceniczno-estradowych. Potrafi radzić sobie z problemami artystycznymi podczas koncertów, przesłuchań, prób muzycznych

f) posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i innych aspektów prawnych związanych z zawodem muzyka – śpiewaka oraz z zakresu przedmiotów teoretycznych i praktycznych wybranych w formule fakultatywnego kształtowania indywidualnego programu kształcenia

3) kompetencji społecznych:

a) rozumie konieczność rozwoju własnej osobowości twórczej poprzez poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwijanie kreatywności

b) umie gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje; na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności realizuje działania artystyczne, wyrażające własne przesłanie dla odbiorcy

c) wykazuje się kreatywnością i inicjatywą w trakcie prób oraz zdolnością do podjęcia merytorycznej dyskusji i proponowania rozwiązań artystycznych

d) jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy w rozwiązywaniu problemów wykonawczych

e) wykształcił poczucie współodpowiedzialności za kreowanie dzieła muzycznego; opanował reguły wspólnego zachowania na scenie dzięki uczestnictwu w licznych projektach artystycznych

f) na podstawie zdobytych podczas studiów wiedzy oraz umiejętności w specjalności śpiew solowy, ma możliwości efektywnej pracy w społeczeństwie, przygotowywania wspólnych projektów kulturalnych, jak też zaplanowania swojej kariery zawodowej

g) posiada umiejętność krytycznej oceny własnych i cudzych działań artystycznych w przedsięwzięciach z zakresu wykonawstwa muzyki klasycznej, w oparciu o różnorodne doświadczenia sceniczno-estradowe

h) potrafi w praktyce wykorzystać poznane metody analityczne oraz uwzględniać współczesne uwarunkowania dotyczące możliwości przekazu, swobody twórczej i ochrony praw dóbr intelektualnych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów wokalistyka oraz 180 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)