Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wokalistyka - śpiew solowy - kameralistyka z językiem wykładowym angielskim, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WOK-SKa-NM
Nazwa: Wokalistyka - śpiew solowy - kameralistyka z językiem wykładowym angielskim, niestacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wokalistyka
Wokalistyka śpiew solowy - kameralistyka z językiem wykł. angielskim
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Wokalistyka śpiew solowy - kameralistyka
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wokalno-Aktorski (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadanie świadectwa maturalnego, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister na kierunku wokalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1) wiedzy:

a) posiada rozległą znajomość ogólnego repertuaru muzycznego obejmującego repertuar pieśniarski (w tym co najmniej jeden cykl pieśni na pamięć) i obowiązujących tradycji wykonawczych

b) posiada znajomość zasad muzyki, form muzycznych, harmonii i innych elementów dzieła muzycznego; rozumie ich wzajemne relacje i wpływ na kształtowanie się indywidualnych koncepcji artystycznych

c) samodzielnie rozwija wiedzę w zakresie studiowanego kierunku korzystając z warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, analiza i synteza danych oraz właściwa ich interpretacja)

d) potrafi dostrzec różnice charakterystyczne dla poszczególnych kierunków muzycznych, reprezentatywnych dla wybranej specjalności; ma świadomość na czym polegają aktualne europejskie wzorce i style wykonawcze

e) potrafi budować programy artystyczne zgodne z zasadami stylistycznymi

f) posiada ogólną wiedzę na temat improwizacji artystycznej

g) rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy

h) zna specyfikę pracy dyplomowej na poziomie studiów II stopnia oraz w podstawowym zakresie pracy o charakterze naukowym

i) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych i praktycznych wybranych w formule fakultatywnego kształtowania indywidualnego programu kształcenia

2) umiejętności:

a) wykształcił szeroko rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych a także umiejętność budowania i pogłębiania obszernego repertuaru wokalnego, z ukierunkowaniem na specjalność w danym obszarze

b) posiada umiejętność sprawnego odczytania i opanowania pamięciowego utworów z możliwością zastosowania różnych typów pamięci muzycznej, a także przekazania pełnego przekazu muzycznego zawartego w utworze

c) potrafi wykonywać i interpretować utwory wokalne oraz inne zadania artystyczne reprezentujące różne style

d) posiada umiejętność kreatywnego kształtowania muzyki

e) posiada umiejętność analizy cyklu pieśni lub partii oratoryjno-kantatowej w aspekcie warstwy muzycznej i literackiej, kreowania fragmentów utworów w formie etiud

f) posiada zdolność do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych (współpraca z innymi artystami) i podjęcia w nich wiodącej roli

g) zna formy zachowań związanych z występami publicznymi i w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów estradowych

h) posiada gruntowne umiejętności w zakresie nowożytnego języka obcego, obejmujące terminologię dotyczącą studiowanego kierunku na poziomie B2+

i) posiada umiejętność samodzielnego przygotowania materiałów, prezentacji, ukazujących wiedzę dotyczącą historii pieśni, teatru operowego

j) posiada dodatkowe umiejętności teoretyczne lub praktyczne nabyte poprzez indywidualnie ukształtowany program kształcenia w jego wymiarze fakultatywnym

3) kompetencji społecznych:

a) rozumie konieczność rozwoju własnej osobowości twórczej poprzez poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwijanie kreatywności

b) na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności realizuje własne działania artystyczne

c) wykazuje się kreatywnością w proponowaniu rozwiązań artystycznych, zdolnością do przejęcia inicjatywy i podjęcia merytorycznej dyskusji w trakcie prób

d) wykorzystuje mechanizmy psychologiczne i socjologiczne w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych

e) posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i rozmaitych działań artystycznych

f) umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności

g) potrafi inicjować współpracę w innymi osobami w ramach wspólnych projektów artystycznych

h) potrafi w praktyce wykorzystać poznane metody analityczne oraz uwzględniać współczesne uwarunkowania dotyczące możliwość przekazu, swobody twórczej i ochrony praw dóbr intelektualnych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie siódmym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów wokalistyka oraz 120 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)