Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wokalistyka - śpiew solowy i aktorstwo, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WOK-SA-SL
Nazwa: Wokalistyka - śpiew solowy i aktorstwo, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 4-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wokalistyka
Wokalistyka śpiew solowy i aktorstwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wokalno-Aktorski (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku wokalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) zna repertuar związany z kierunkiem studiów w zakresie objętym cyklem nauczania

b) posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad muzyki, form muzycznych, harmonii i innych elementów składowych dzieła muzycznego oraz historii muzyki, w tym rozwoju sztuki wokalnej na przestrzeni wieków. Rozumie ich wzajemne relacje.

c) posiada znajomość różnych technik aktorskich, działania aparatu oddechowego i artykulacyjnego oraz w określonym programem zakresie form tanecznych i innych elementów ruchu stosowanych w teatrze operowym

d) posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządów głosotwórczych oraz zapobiegania zawodowym zaburzeniom głosu

e) posiada podstawową wiedzę o stylistycznych cechach teatru operowego od renesansu do współczesności, poznaje różne style muzyczne poprzez analizę zapisu muzycznego i praktyczne jego wykonanie

f) posiada ogólną wiedzę na temat improwizacji wokalnej

g) dysponuje wiedzą pozwalającą wykorzystać świadomość prawidłowej emisji i impostacji głosu w wykonywanych utworach i ćwiczeniach wokalnych podczas współpracy z dyrygentami, reżyserami i pozostałymi solistami, orkiestrą lub inną akompaniującą warstwą muzyczną w różnorodnych działaniach sceniczno-estradowych. Potrafi radzić sobie z problemami artystycznymi podczas koncertów, przesłuchań, prób muzycznych.

h) posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i innych aspektów prawnych związanych z zawodem muzyka – śpiewaka oraz z zakresu przedmiotów teoretycznych i praktycznych wybranych w formule fakultatywnego kształtowania indywidualnego programu kształcenia

2. umiejętności:

a) posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru muzycznego związanego z cyklem nauczania wzbogaconego różnorodną praktyką sceniczno - estradową; zna efektywne techniki ćwiczenia służące ciągłemu rozwojowi umiejętności wokalnych i innych związanych ze studiowanym kierunkiem; dysponuje umiejętnością szybkiej orientacji w partyturze, potrafi śpiewać a vista przykłady tonalne i o rozszerzonej tonalności, indywidualnie i grupowo

b) potrafi kreatywnie i za pomocą improwizacji stosować szeroki zakres środków ekspresji w obszarze muzyki, aktorstwa, form tanecznych i innych zadań ruchowych używanych na scenie operowej tworząc własne koncepcje interpretacyjne

c) wykazuje zrozumienie relacji pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem w wymiarze poszerzonym;

d) potrafi pracować w zespole. Wykazuje się znajomością zasad muzycznego dialogu tj. umiejętność wzajemnego słuchania się, psychicznego uczestnictwa w narracji muzycznej, słyszenia zespołu jako całości

e) zna formy zachowań związane z występami publicznymi i w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów estradowych, wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

f) posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi

g) ma umiejętności w zakresie nowożytnego języka obcego na poziomie B2,obejmującą również terminologię dotyczącą studiowanego kierunku

h) posiada dodatkowe umiejętności teoretyczne lub praktyczne nabyte poprzez indywidualnie ukształtowany program kształcenia w jego wymiarze fakultatywnym

3. kompetencji społecznych:

a) rozumie konieczność rozwoju własnej osobowości twórczej poprzez poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwijanie kreatywności

b) umie gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje; na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności realizuje działania artystyczne, wyrażając własne przesłanie dla odbiorcy

c) wykazuje się kreatywnością i inicjatywą w trakcie prób oraz zdolnością do podjęcia merytorycznej dyskusji i proponowania rozwiązań artystycznych

d) jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy w rozwiązywaniu problemów wykonawczych

e) wykształcił poczucie współodpowiedzialności za kreowanie dzieła muzycznego; opanował reguły wspólnego zachowania się na scenie dzięki uczestnictwu w licznych projektach artystycznych

f) na podstawie zdobytych podczas studiów wiedzy oraz umiejętności w specjalności śpiew solowy i aktorstwo, ma możliwości efektywnej pracy w społeczeństwie, przygotowywania wspólnych projektów kulturalnych, jak też zaplanowania swojej kariery zawodowej

g) posiada umiejętność krytycznej oceny własnych i cudzych działań artystycznych w przedsięwzięciach z zakresu wykonawstwa muzyki klasycznej, w oparciu o różnorodne doświadczenia sceniczno-estradowe

h) potrafi w praktyce wykorzystać poznane metody analityczne oraz uwzględniać współczesne uwarunkowania dotyczące możliwości przekazu, swobody twórczej i ochrony praw dóbr intelektualnych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów wokalistyka oraz 240 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)