Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wokalistyka - śpiew solowy - opera z językiem wykładowym angielskim, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WOK-SOa-NM
Nazwa: Wokalistyka - śpiew solowy - opera z językiem wykładowym angielskim, niestacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wokalistyka
Wokalistyka śpiew solowy - opera z językiem wykł. angielskim
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Wokalistyka śpiew solowy - opera
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wokalno-Aktorski (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadanie świadectwa maturalnego, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister na kierunku wokalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1) wiedzy:

a) posiada rozległą znajomość ogólnego repertuaru muzycznego obejmującego repertuar operowy ( w tym co najmniej jedną partię operową na pamięć) i obowiązujących tradycji wykonawczych

b) posiada znajomość zasad muzyki, form muzycznych, harmonii i innych elementów dzieła muzycznego; rozumie ich wzajemne relacje i wpływ na kształtowanie się indywidualnych koncepcji artystycznych;

c) posiada znajomość zagadnień dotyczących ruchu scenicznego lub estradowego

d) samodzielnie rozwija wiedzę w zakresie studiowanego kierunku korzystając z warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, analiza i synteza danych oraz właściwa ich interpretacja)

e) potrafi dostrzec różnice charakterystyczne dla poszczególnych kierunków muzycznych, reprezentatywnych dla wybranej specjalności; ma świadomość na czym polegają aktualne europejskie wzorce i style wykonawcze

f) potrafi budować programy artystyczne zgodne z zasadami stylistycznymi

g) posiada ogólną wiedzę na temat improwizacji artystycznej

h) rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy

i) zna specyfikę pracy dyplomowej na poziomie studiów II stopnia oraz w podstawowym zakresie pracy o charakterze naukowym

j) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych i praktycznych wybranych w formule fakultatywnego kształtowania indywidualnego programu kształcenia

2) umiejętności:

a) wykształcił osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych, a także umiejętność budowania obszernego repertuaru wokalnego w specjalności operowej

b) posiada umiejętność sprawnego odczytania i opanowania pamięciowego utworów z możliwością zastosowania różnych typów pamięci muzycznej, a także przekazania pełnego przekazu muzycznego zawartego w utworze

c) potrafi wykonywać i interpretować utwory wokalne oraz inne zadania artystyczne reprezentujące różne style

d) posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki, umożliwiającą odejście od zapisu nutowego (sprezzatura, aria da capo, kadencje, zastosowanie zróżnicowanych stylistycznie ornamentacji)

e) posiada umiejętność analizy roli w aspekcie warstwy muzycznej i literackiej, kreowania fragmentów utworów w formie etiud

f) posiada zdolność do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych (współpraca z innymi artystami) i podjęcia w nich wiodącej roli

g) zna formy zachowań związanych z występami publicznymi i w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów estradowych

h) posiada gruntowne umiejętności w zakresie nowożytnego języka obcego, obejmujące terminologię dotyczącą studiowanego kierunku , na poziomie B2+

i) posiada umiejętność samodzielnego przygotowania materiałów, prezentacji, ukazujących wiedzę dotyczącą historii pieśni, teatru operowego

j) posiada dodatkowe umiejętności teoretyczne lub praktyczne nabyte poprzez indywidualnie ukształtowany program kształcenia w jego wymiarze fakultatywnym

3) kompetencji społecznych:

a) rozumie konieczność rozwoju własnej osobowości twórczej poprzez poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwijanie kreatywności

b) na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności realizuje własne działania artystyczne

c) wykazuje się kreatywnością w proponowaniu rozwiązań artystycznych, zdolnością do przejęcia inicjatywy i podjęcia merytorycznej dyskusji w trakcie prób

d) wykorzystuje mechanizmy psychologiczne i socjologiczne w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych

e) posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i rozmaitych działań artystycznych

f) umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności

g) potrafi inicjować współpracę w innymi osobami w ramach wspólnych projektów artystycznych

h) potrafi w praktyce wykorzystać poznane metody analityczne oraz uwzględniać współczesne uwarunkowania dotyczące możliwość przekazu, swobody twórczej i ochrony praw dóbr intelektualnych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie siódmym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów wokalistyka oraz 120 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)