Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wokalistyka - musical, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WOK-MUS-NL
Nazwa: Wokalistyka - musical, niestacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 4-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wokalistyka
Wokalistyka musical
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wokalno-Aktorski (od 2022Z) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku wokalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) zna repertuar związany z kierunkiem studiów w zakresie objętym cyklem nauczania

b) posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad muzyki, form muzycznych, harmonii i innych elementów składowych dzieła muzycznego oraz historii muzyki, w tym historii teatru muzycznego, musicalowego; zna literaturę muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem musicalu. Rozumie ich wzajemne relacje

c) posiada znajomość różnych technik aktorskich, działania aparatu oddechowego i artykulacyjnego oraz w określonym programem zakresie form tanecznych i innych elementów ruchu stosowanych w teatrze operowym

d) posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządów głosotwórczych oraz zapobiegania zawodowym zaburzeniom głosu

e) posiada podstawową wiedzę o stylistycznych cechach teatru muzycznego; poznaje różne style muzyczne poprzez analizę zapisu muzycznego i praktyczne jego wykonanie

f) posiada ogólną wiedzę na temat improwizacji wokalnej

g) dysponuje wiedzą pozwalającą wykorzystać świadomość prawidłowej emisji i impostacji głosu w wykonywanych utworach wokalnych podczas współpracy z dyrygentami, reżyserami i pozostałymi solistami, orkiestrą lub inną akompaniującą warstwą muzyczną w różnorodnych działaniach sceniczno-estradowych

h) zna różnice między mową sceniczną i mikrofonową

i) potrafi radzić sobie z problemami artystycznymi podczas koncertów, przesłuchań, prób muzycznych

j) posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i innych aspektów prawnych związanych z zawodem muzyka – śpiewaka oraz z zakresu przedmiotów teoretycznych i praktycznych wybranych w formule fakultatywnego kształtowania indywidualnego programu kształcenia

2. umiejętności:

a) posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru wokalnego, aktorskiego, tanecznego i innych związanych z cyklem nauczania w specjalności musicalowej wzbogaconego różnorodną praktyką sceniczno-estradową

b) zna efektywne techniki ćwiczenia służące ciągłemu rozwojowi umiejętności wokalnych i innych związanych ze studiowanym kierunkiem; dysponuje umiejętnością szybkiej orientacji w partyturze, potrafi śpiewać à vista przykłady tonalne i o rozszerzonej tonalności, indywidualnie i grupowo

c) potrafi kreatywnie i za pomocą improwizacji stosować szeroki zakres środków ekspresji w obszarze muzyki, aktorstwa, form tanecznych i innych zadań ruchowych używanych na scenie muzycznej tworząc własne koncepcje interpretacyjne

d) wykazuje zrozumienie relacji pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem w wymiarze poszerzonym

e) posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego i pełnego przekazu muzycznego treści zawartych w utworze, stanowiącego bazę twórczych poszukiwań

f) potrafi pracować w zespole. Wykazuje się znajomością zasad muzycznego dialogu tj. umiejętność wzajemnego słuchania się, psychicznego uczestnictwa w narracji muzycznej, słyszenia zespołu jako całości

g) zna formy zachowań związane z występami publicznymi i w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów estradowych, wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

h) posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi

i) ma umiejętności w zakresie nowożytnego języka obcego na poziomie B2, obejmującą również terminologię dotyczącą studiowanego kierunku

j) posiada dodatkowe umiejętności teoretyczne lub praktyczne nabyte poprzez indywidualnie ukształtowany program kształcenia w jego wymiarze fakultatywnym

3. kompetencji społecznych:

a) rozumie konieczność rozwoju własnej osobowości twórczej poprzez poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwijanie kreatywności

b) umie gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje; na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności realizuje działania artystyczne, wyrażając własne przesłanie dla odbiorcy

c) wykazuje się kreatywnością i inicjatywą w trakcie prób oraz zdolnością do podjęcia merytorycznej dyskusji i proponowania rozwiązań artystycznych

d) jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy w rozwiązywaniu problemów wykonawczych

e) wykształcił poczucie współodpowiedzialności za kreowanie dzieła muzycznego; opanował reguły wspólnego zachowania się na scenie dzięki uczestnictwu w licznych projektach artystycznych

f) na podstawie zdobytych podczas studiów wiedzy oraz umiejętności w specjalności musical, ma możliwości efektywnej pracy w społeczeństwie, przygotowywania wspólnych projektów kulturalnych, jak też zaplanowania swojej kariery zawodowej

g) posiada umiejętność krytycznej oceny własnych i cudzych działań artystycznych w przedsięwzięciach z zakresu wykonawstwa muzyki musicalowej, w oparciu o różnorodne doświadczenia sceniczno-estradowe

h) potrafi w praktyce wykorzystać poznane metody analityczne oraz uwzględniać współczesne uwarunkowania dotyczące możliwości przekazu, swobody twórczej i ochrony praw dóbr intelektualnych.

Dalsze studia: (brak danych)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)