Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka kościelna - monodia liturgiczna, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MK-ML-SM
Nazwa: Muzyka kościelna - monodia liturgiczna, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Muzyka kościelna
Muzyka kościelna monodia liturgiczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Muzyki Kościelnej (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadanie świadectwa maturalnego, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na kierunku muzyka kościelna
Magister sztuki na kierunku muzyka kościelna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) ma gruntowną znajomość repertuaru muzyki kościelnej oraz jej specyficznych sektorów: literatury muzyki organowej, kameralnej z udziałem organów, chóralnej z uwzględnieniem monodii liturgicznej, zna aktualnie obowiązujące zasady jego wykonawstwa;

b) przy wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością stosowania wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów głównych i podstawowych;

c) ma szeroką wiedzę na temat kontekstu historycznego kultury (w tym muzyki), dostrzega jej związek i wpływ, jaki wywiera na różne dziedziny życia, jest świadom miejsca i kulturotwórczej roli muzyki kościelnej w społeczeństwie;

d) rozumie relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiowanymi na kierunku oraz ma zdolność do syntetyzowania i integracji nabytej wiedzy, śledzi postęp technologiczny i naukowy w swojej dziedzinie;

e) na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia praktycznego potrafi skonstruować adekwatny do potrzeb oraz spójny pod względem formalnym i stylistycznym program w zakresie muzyki kościelnej;

f) pogłębia znajomość wzorców leżących u podstaw improwizacji organowej w ramach liturgii, w stopniu umożliwiającym mu swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej;

g) ma wiedzę na temat psychologii prowadzenia zespołu, wie jak zastosować ją w praktyce;

h) ma podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego, która pozwoli mu na samodzielne podejmowanie inicjatyw twórczych i artystycznych w zakresie objętym działalnością muzyka kościelnego;

2. umiejętności:

a) posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, przygotowywanie i realizację własnych koncepcji artystycznych w zakresie muzyki kościelnej w ramach liturgii i poza nią;

b) pogłębia znajomość repertuaru różnych styli i epok z kanonu literatury muzyki kościelnej, a jego samodzielne wykonania i interpretacje charakteryzuje wysoki poziom artystyczny;

c) swobodnie i stylowo interpretuje utwory z kanonu literatury muzyki kościelnej od średniowiecza aż po współczesność; uzyskał swobodę w improwizacji organowej w ramach wybranej specjalności;

d) doskonali swoje umiejętności odtwórcze z dziedziny muzyki kościelnej w zakresie wybranego stylu, typu repertuaru bądź twórczości wybranego kompozytora;

e) inicjuje współpracę z innymi muzykami w zakresie liturgicznych form muzyki kameralnej;

f) jest przygotowany do objęcia kierownictwa artystycznego zespołów śpiewaczych; potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę metodyczną w zakresie przedmiotów objętych programem studiów;

g) korzysta ze zdobytych umiejętności warsztatowych w zakresie umożliwiającym mu swobodne wykonywanie zawodu muzyka kościelnego, utrzymuje sprawność muzyka instrumentalisty i wokalisty (kantora) poprzez rozwijanie technik ćwiczenia niezbędnych do rozwoju repertuarowego;

h) przygotowuje rozbudowane problemowe prace pisemne i wystąpienia ustne, obejmujące tematy aktualnych problemów muzyki kościelnej, odwołując się przy tym do fachowej literatury ze swojej dziedziny i z dziedzin pokrewnych;

i) ma umiejętności w zakresie nowożytnego języka obcego, obejmujące terminologię dotyczącą studiowanego kierunku, na poziomie B2+ oraz podstawowe umiejętności w zakresie języka łacińskiego;

j) świadomie kontroluje własne emocje, przeciwdziała lękom i stresom związanym z publicznymi występami;

3. kompetencji społecznych:

a) jest gotów do doskonalenia warsztatu muzyka kościelnego, w tym muzyka instrumentalisty, wokalisty (kantora) i dyrygenta, dostrzega konieczność samokształcenia;

b) potrafi zainspirować, zaplanować, zorganizować i skoordynować proces uczenia się innych, szczególnie w zakresie dyscyplin reprezentatywnych dla kierunku;

c) samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące rozwiązywania problemów artystycznych w zakresie nowych i kompleksowych działań, które podejmuje i w których bierze udział;

d) wykazuje się pogłębioną umiejętnością integrowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w podejmowanych działaniach artystycznych;

e) potrafi poddać wnikliwej i krytycznej analizie działania artystyczne na polu muzyki kościelnej, własne i innych;

f) jest świadom kulturotwórczej roli muzyka kościelnego w społeczeństwie, podejmuje refleksję na temat naukowych i etycznych aspektów własnej pracy;

g) prezentuje skomplikowane i wysoko wyspecjalizowane zadania i projekty artystyczne w logicznej formie, przystępnej również dla osób nieobeznanych ze specjalistyczną terminologią, czy nieposiadających doświadczenia w zakresie pracy nad projektami artystycznymi.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie siódmym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów muzyka kościelna oraz uzyskanie 120 punktów ECTS i zrealizowanie 60 godzin praktyk w wymiarze 4 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)