Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka kościelna - muzyka kościelna, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MK-MK-SL
Nazwa: Muzyka kościelna - muzyka kościelna, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Muzyka kościelna
Muzyka kościelna muzyka kościelna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Muzyki Kościelnej (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku muzyka kościelna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) zna podstawowy repertuar literatury muzyki kościelnej, powiązaną z nią literaturę chóralną i organową oraz podstawowy repertuar instrumentów pokrewnych – fortepianu lub klawesynu (w zależności od wyboru) oraz zasady jego stylowego wykonawstwa;

b) ma uporządkowaną teoretyczno-praktyczną wiedzę z zakresu historii muzyki kościelnej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki liturgicznej oraz paleografii i semiologii gregoriańskiej;

c) zaznajomił się ze stylami muzycznymi oraz aktualnie panującymi tendencjami i tradycjami wykonawczymi muzyki kościelnej, zna wzorce leżące u podstaw improwizacji i akompaniamentu liturgicznego;

d) świadomie podąża za najnowszymi trendami wykonawczymi (wykonawstwo historycznie „poinformowane”) w grze na organach i muzyce wokalnej dotyczącej studiowanego kierunku;

e) posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii stosowanych w budowie organów oraz rozwoju historycznego konstrukcji instrumentów organowych, zna problematykę technologii stosowanych w swojej dyscyplinie;

f) zna i rozumie podstawowe aspekty prawne związane z wykonywaniem zawodu muzyka kościelnego;

g) ma podstawową wiedzę teoretyczno-praktyczną, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w zakresie emisji głosu, kierownictwa zespołów śpiewaczych, gry na organach;

h) zna podstawowe koncepcje pedagogiczne i potrafi przełożyć je na praktykę w zakresie prowadzenia zespołów chóralnych i nauki gry na organach;

2. umiejętności:

a) tworzy i realizuje własne koncepcje wykonawcze dzieł muzyki sakralnej w ramach liturgii – w oparciu o wszechstronną analizę zapisu nutowego i w zgodzie z tradycjami wykonawczymi;

b) dysponuje wykształconymi umiejętnościami słuchowymi pozwalającymi na swobodne wykonywanie zawodu muzyka kościelnego;

c) zna i poprawnie wykonuje podstawowy repertuar wokalnej muzyki kościelnej w zakresie śpiewu (w tym monodii liturgicznej) i muzyki wielogłosowej (polifonia), rozumiejąc zawarte w nich idee i w zgodzie z obowiązującymi kanonami wykonawczymi;

d) zna i stylowo wykonuje reprezentatywny repertuar muzyki organowej, z podkreśleniem odniesień liturgicznych – utwory z zastosowaniem techniki alternatim, kompozycje oparte na cytatach z pieśni oraz śpiewów chorałowych;

e) ma pełne przygotowanie do pracy dyrygenckiej z zespołem wokalnym, chórem, scholą liturgiczną;

f) posiada umiejętność współkreowania wykonania utworów muzyki kościelnej razem z solistami – wokalistami i instrumentalistami;

g) zdobył umiejętności warsztatowe i potrafi z nich korzystać w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę nad repertuarem i rozwój zdolności wykonawczych, opanował technikę efektywnego ćwiczenia;

h) przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne z szeroko pojmowanego zakresu problematyki muzyki kościelnej, odwołuje się przy tym do fachowej literatury z tej dziedziny, posługuje się fachową terminologią;

i) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2 oraz dysponuje podstawową znajomością języka łacińskiego;

j) wie jak zachować się podczas występów i publicznych prezentacji, tj. podczas liturgii, recitalu muzyki organowej czy chóralnej;

3. kompetencji społecznych:

a) jest gotowy do doskonalenia swojego warsztatu wykonawczego muzyka kościelnego oraz pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej w swojej dziedzinie;

b) interpretuje zalecenia z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej i na tej podstawie podejmuje niezależne inicjatywy artystyczne;

c) wykorzystując intuicję, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy, dba o najwyższy poziom artystyczny występów i publicznych prezentacji, w których bierze udział;

d) zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do produkcji artystycznych własnych i innych osób;

e) angażuje się w działalność naukową, podejmując refleksję nad stanem muzyki kościelnej;

f) dba o pozytywny wizerunek i poprawne stosunki z pracodawcą, przestrzega etycznych aspektów związanych z własną pracą;

g) ma zdolność efektywnej komunikacji w obrębie własnego środowiska, podejmuje różnorodne działania kulturotwórcze;

h) do prezentacji swoich osiągnięć artystycznych wszechstronnie wykorzystuje zdobycze najnowszej technologii informacyjnej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów muzyka kościelna oraz uzyskanie 180 punktów ECTS i zrealizowanie 90 godzin praktyk w wymiarze 7 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)