Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentalistyka - gra na trąbce, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: INS-TR-SL
Nazwa: Instrumentalistyka - gra na trąbce, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na trąbce
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) zna podstawowy repertuar związany z kierunkiem studiów oraz specjalnością

b) zna elementy dzieł muzyki instrumentalnej i rozumie ich wzajemne relacje

c) ma wiedzę z zakresu historii muzyki, a zwłaszcza z literatury orkiestrowej, zna podstawowe style muzyczne od renesansu po współczesność

d) zna najnowsze publikacje i wydawnictwa z zakresu dyscypliny artystycznej z uwzględnieniem rozwoju technologicznego związanego z zawodem artysty danej specjalności

e)zna elementy problematyki budowy wybranych instrumentów muzycznych

f) ma podstawową wiedzę dotyczącą prawa autorskiego w zakresie umożliwiającym swobodne wykonywanie zawodu muzyka

g) zna i rozumie właściwy zakres wzorców leżący u podstaw improwizacji

2. umiejętności:

a) świadomie tworzy i realizuje własne koncepcje wykonawcze dzieł muzyki instrumentalnej w zgodzie z obowiązującymi tradycjami wykonawczymi

b) posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykonawstwa i interpretacji utworów reprezentujących różne style od renesansu po współczesność, mając świadomość zależności pomiędzy zapisem a sposobem realizacji i interpretacji dzieła muzycznego oraz potrafi odnaleźć i przekazać idee zawarte w utworze

c) swobodnie operuje materiałem dźwiękowym współpracując z innymi instrumentalistami przy realizacji utworów kameralnych

d) opanował techniki ćwiczenia na instrumencie w zakresie umożliwiającym samodzielną, profesjonalną pracę

e) ma umiejętności z dziedziny kształcenia słuchu pozwalające na swobodne wykonywanie zawodu muzyka

f) przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne z szeroko pojmowanego zakresu muzyki, odwołuje się przy tym do fachowej literatury oraz potrafi korzystać z wszelkich danych (zasobów bibliotecznych i zasobów multimedialnych) w celu analizy i syntezy informacji niezbędnych w prawidłowej interpretacji tekstu muzycznego różnych epok

g) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2

h) potrafi właściwie zachować się podczas występów i publicznych prezentacji i jest przygotowany do współdziałania w zespołach kameralnych jako wykonawca oraz organizuje pracę zespołu kameralnego w ramach projektów artystycznych

3. kompetencji społecznych:

a) doskonali swój wykonawczy oraz pogłębia wiedzę teoretyczną i praktyczną w swojej dyscyplinie artystycznej, bierze odpowiedzialność za życie muzyczne środowiska w którym pracuje, podejmuje działania kulturotwórcze

b) samodzielnie podejmuje i organizuje niezależne prace artystyczne i potrafi wykazać się obiektywizmem w ich ocenie, zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do produkcji artystycznych własnych i innych osób, angażuje się w działalność artystyczną podejmując refleksje nad stanem instrumentalistyki

c) dba o najwyższy poziom artystyczny występów i publicznych prezentacji, w których bierze udział wykorzystując intuicję, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy

d) dba o pozytywny wizerunek i poprawne stosunki z pracodawcą, przestrzega etycznych aspektów związanych z pracą własną, zbiera, analizuje i interpretuje informacje związane ze swoją dyscypliną artystyczną

e) ma zdolność komunikacji w obrębie własnego środowiska i społeczności, integruje pracę wielu osób podczas realizacji pracy w ramach projektów artystycznych, wykorzystując zdobycze najnowszych technologii informacyjnych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 180 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)