Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instrumentalistyka - gra na skrzypcach, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: INS-SKRZ-SL
  Nazwa: Instrumentalistyka - gra na skrzypcach, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na skrzypcach
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 semestr I stopnia, gra na skrzypcach
2 semestr I stopnia, gra na skrzypcach
3 semestr I stopnia, gra na skrzypcach
4 semestr I stopnia, gra na skrzypcach
5 semestr I stopnia, gra na skrzypcach
6 semestr I stopnia, gra na skrzypcach

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) zna podstawowy repertuar związany z kierunkiem studiów oraz specjalnością

b) zna elementy dzieł muzyki instrumentalnej i rozumie ich wzajemne relacje

c) ma wiedzę z zakresu historii muzyki, a zwłaszcza z literatury orkiestrowej, zna podstawowe style muzyczne od renesansu po współczesność

d) zna najnowsze publikacje i wydawnictwa z zakresu dyscypliny artystycznej z uwzględnieniem rozwoju technologicznego związanego z zawodem artysty danej specjalności

e)zna elementy problematyki budowy wybranych instrumentów muzycznych

f) ma podstawową wiedzę dotyczącą prawa autorskiego w zakresie umożliwiającym swobodne wykonywanie zawodu muzyka

g) zna i rozumie właściwy zakres wzorców leżący u podstaw improwizacji

2. umiejętności:

a) świadomie tworzy i realizuje własne koncepcje wykonawcze dzieł muzyki instrumentalnej w zgodzie z obowiązującymi tradycjami wykonawczymi

b) posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykonawstwa i interpretacji utworów reprezentujących różne style od renesansu po współczesność, mając świadomość zależności pomiędzy zapisem a sposobem realizacji i interpretacji dzieła muzycznego oraz potrafi odnaleźć i przekazać idee zawarte w utworze

c) swobodnie operuje materiałem dźwiękowym współpracując z innymi instrumentalistami przy realizacji utworów kameralnych

d) opanował techniki ćwiczenia na instrumencie w zakresie umożliwiającym samodzielną, profesjonalną pracę

e) ma umiejętności z dziedziny kształcenia słuchu pozwalające na swobodne wykonywanie zawodu muzyka

f) przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne z szeroko pojmowanego zakresu muzyki, odwołuje się przy tym do fachowej literatury oraz potrafi korzystać z wszelkich danych (zasobów bibliotecznych i zasobów multimedialnych) w celu analizy i syntezy informacji niezbędnych w prawidłowej interpretacji tekstu muzycznego różnych epok

g) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2

h) potrafi właściwie zachować się podczas występów i publicznych prezentacji i jest przygotowany do współdziałania w zespołach kameralnych jako wykonawca oraz organizuje pracę zespołu kameralnego w ramach projektów artystycznych

3. kompetencji społecznych:

a) doskonali swój wykonawczy oraz pogłębia wiedzę teoretyczną i praktyczną w swojej dyscyplinie artystycznej, bierze odpowiedzialność za życie muzyczne środowiska w którym pracuje, podejmuje działania kulturotwórcze

b) samodzielnie podejmuje i organizuje niezależne prace artystyczne i potrafi wykazać się obiektywizmem w ich ocenie, zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do produkcji artystycznych własnych i innych osób, angażuje się w działalność artystyczną podejmując refleksje nad stanem instrumentalistyki

c) dba o najwyższy poziom artystyczny występów i publicznych prezentacji, w których bierze udział wykorzystując intuicję, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy

d) dba o pozytywny wizerunek i poprawne stosunki z pracodawcą, przestrzega etycznych aspektów związanych z pracą własną, zbiera, analizuje i interpretuje informacje związane ze swoją dyscypliną artystyczną

e) ma zdolność komunikacji w obrębie własnego środowiska i społeczności, integruje pracę wielu osób podczas realizacji pracy w ramach projektów artystycznych, wykorzystując zdobycze najnowszych technologii informacyjnych.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 465) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2014 poz. 784) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 180 punktów ECTS