Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: INS-ORG-SM
  Nazwa: Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na organach
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 semestr II stopnia, gra na organach
2 semestr II stopnia, gra na organach
3 semestr II stopnia, gra na organach
4 semestr II stopnia, gra na organach

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadanie świadectwa maturalnego, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister sztuki na kierunku instrumentalistyka
Magister na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej, szczególnie repertuaru muzyki organowej oraz związanych z nim tradycji wykonawczych.

b) posiada głęboką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i orkiestrowej z udziałem organów.

c) zna podstawowy repertuar instrumentów pokrewnych – klawesynu lub fortepianu.

d) posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowa ich interpretacja, znajomość literatury) w zakresie realizowanej specjalności.

e) posiada poszerzoną wiedzę z zakresu kontekstu historycznego muzyki i świadomość związków muzyki z innymi dziedzinami współczesnego życia.

f) posiada głęboką wiedzę o stylach muzycznych i tradycjach wykonawczych (w tym dotyczących muzyki dawnej i współczesnej), którą respektuje we własnych, oryginalnych kreacjach artystycznych oraz potrafi wykorzystać ją do właściwego konstruowania programów koncertowych.

g) wykazuje zrozumienie zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów, zdolność do integrowania nabytej wiedzy oraz jej wykorzystania dla dalszego rozwoju artystycznego.

h) posiada wiedzę dotyczącą budowy organów, ich różnorodności stylistycznej oraz ich ewentualnych napraw, strojenia.

2. umiejętności:

a) posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

b) potrafi korzystać z własnych twórczych motywacji i inspiracji dla wyrażania ekspresji artystycznej zawartej w niezależnych, samodzielnych i profesjonalnych wykonaniach utworów muzycznych.

c) posiada umiejętność swobodnego korzystania z różnych mediów (publikacje, wydawnictwa książkowe i nutowe, nagrania, Internet) w celu prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i naukowej w zakresie specjalności.

d) podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych.

e) Posiada umiejętność budowania, pogłębiania i wykonywania obszernego repertuaru muzyki organowej od muzyki dawnej aż po współczesność. Dostosowując środki wykonawcze interpretuje utwory reprezentujące różne style muzyczne, jest również świadomy własnych preferencji stylistycznych.

f) w oparciu o wiedzę o stylach muzycznych i tradycjach wykonawczych wykazuje umiejętność konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów.

g) jest przygotowany do współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach realizujących wspólne prace i projekty oraz do podjęcia w nich wiodącej roli.

h) posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, aspektów dotyczących aplikatury, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych utworów.

i) potrafi utrzymać i poszerzać swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych poprzez indywidualną, kreatywną pracę i umiejętności efektywnego ćwiczenia.

j) posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy humanistyczne, dotyczące sztuki oraz interpretacji muzyki, szczególnie organowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków.

k) w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów i publicznych prezentacji, potrafi stosować właściwe formy zachowań, wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością oraz świadomego stosowania technik niwelujących stres estradowy.

l) posiada umiejętności swobodnej improwizacji pozwalające na odejście od zapisu nutowego oraz swobodne kształtowanie i tworzenie muzyki, również na bazie wykonywanego utworu. Ma umiejętność realizacji partii basso continuo w stylach.

m) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2+.

3. kompetencji społecznych:

a) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a swoją wiedzą, umiejętnościami, wewnętrzną motywacją i zaangażowaniem potrafi wpływać na proces ustawicznego samokształcenia oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

b) świadomie potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w odniesieniu do własnych możliwości i do współczesnego rynku pracy.

c) jest w pełni kompetentnym, samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy oraz do podejmowania nowych, twórczych inicjatyw i kompleksowych działań w obrębie kultury.

d) posiada umiejętność adaptacji do różnorodnego instrumentarium na podstawie wiedzy o budowie organów i doświadczenia gry na różnych typach organów.

e) jest przygotowany do korzystania z mechanizmów psychologicznych w sytuacjach wymagających elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, kontrolowania własnych zachowań i emocji np. związanych z publicznym występem, pracą w zespole lub pracą dydaktyczną.

f) posiada zdolność krytycznej oceny w odniesieniu do działań artystycznych własnych i innych osób.

g) zna mechanizmy komunikacji i integracji z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i prac w różnego rodzaju relacjach i zespołach.

h) jest zdolny do ujęcia i przedstawienia skomplikowanych, specjalistycznych zadań artystycznych w przystępnej formie.

i) swobodnie porusza się w zagadnieniach własności intelektualnej i prawa autorskiego.

j) posiada umiejętność współdziałania w dużym zespole wykonawczym i kierowania nim.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie siódmym w ramach obszaru sztuki, na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 120 punktów ECTS