Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: INS-ORG-SL
Nazwa: Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na organach
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru organowego i kameralnego z udziałem organów

b) posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

c) posiada ogólną wiedzę na temat historii muzyki, stylów muzycznych oraz związanych z nimi tradycji wykonawczych oraz znajomość publikacji, wydawnictw, nagrań, wiedzy internetowej dotyczących sztuki muzycznej, a zwłaszcza zagadnień związanych z muzyką organową, potrafi analizować je i właściwie interpretować

d) rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

e) ma świadomość zależności pomiędzy zapisem a sposobem realizacji i interpretacji dzieła muzycznego

f) zna podstawowe wzorce leżące u podstaw improwizacji organowej

g) zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i problematykę dotyczącą finansowych i prawnych aspektów zawodu artysty

h) zna podstawowy repertuar instrumentów pokrewnych - fortepianu i/lub klawesynu

i) posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy organów oraz rozwoju historycznego konstrukcji instrumentów

j) dysponuje podstawową wiedzą w zakresie harmonii i gry liturgicznej dotyczącą kształtowania akompaniamentu w różnych stylach muzycznych

2) umiejętności:

a) dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych dotyczących interpretacji dzieł muzycznych, w oparciu o swoją indywidualność oraz w zgodzie z obowiązującymi tradycjami wykonawczymi. W sposób świadomy potrafi korzystać ze swojej intuicji, emocjonalności i wyobraźni dla wyrażania ekspresji artystycznej

b) posiada umiejętności wykonywania repertuaru organowego i kameralnego z udziałem organów w różnych stylach

c) potrafi dobierać właściwe środki wykonawcze i ogólnomuzyczne służące interpretacji oraz stosować podstawowe kryteria stylistyczne w wykonywanych utworach, kierując się przy tym obowiązującymi kanonami wykonawczymi

d) jest przygotowany do współdziałania w zespołach kameralnych jako organista

e) wykazuje umiejętność ciągłego rozwoju i doskonalenia warsztatu instrumentalnego

f) przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem podczas gry w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny z punktu widzenia fizjologii. Stosuje efektywne techniki ćwiczenia

g) posiada biegłość słuchową w zakresie rozpoznawania, opanowania pamięciowego i operowania materiałem muzycznym. Potrafi właściwie odczytać tekst nutowy i zrealizować go w postaci materiału dźwiękowego kontrolując różne jego elementy, odnaleźć i przezywać idee zawarte w utworze oraz jego formę

h) korzystając z ogólnej wiedzy humanistycznej posiada umiejętność ustnej i pisemnej wypowiedzi na tematy dotyczące interpretacji muzyki, szczególnie organowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz literatury fachowej

i) potrafi stosować właściwe formy zachowań podczas występów oraz wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami wynikającymi z publicznych prezentacji. Wykazuje umiejętność budowania relacji z publicznością oraz elastyczność w dostosowaniu się do różnych specyficznych okoliczności towarzyszących występom publicznym

j) opanował postawy warsztatu kompozytorskiego w zakresie kontrapunktu, polifonicznych form imitacyjnych i form swobodnych oraz harmonii. Posiada podstawowe umiejętności improwizacji pozwalające na kształtowanie i tworzenie muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego. Ma podstawową umiejętność realizacji partii basso continuo na instrumencie klawiszowym

k) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

3) kompetencji społecznych:

a) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia swojego warsztatu oraz pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie gry na organach, kierując się wewnętrzną motywacją i rozwijaniem własnych idei i koncepcji artystycznych. Jest zdolny do rozwiązywania problemów wykorzystując intuicję, wyobraźnię i zdolność twórczego myślenia

b) posiada umiejętność gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji dotyczących specjalności gry na organach oraz stosowania krytycznej argumentacji. Potrafi samodzielnie podejmować i organizować prace artystyczne oraz wykazać się obiektywizmem w ich ocenie. Potrafi organizować pracę własną lub zespołową w ramach projektów artystycznych. Potrafi współdziałać w dużym zespole wykonawczym

c) dba o najwyższy poziom artystyczny występów i publicznych prezentacji, w których bierze udział, wykazując się umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków. W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, potrafi panować nad stresem estradowym

d) jest zdolny do refleksji na tematy artystyczne, naukowe, społeczne i etyczne w kontekście własnej pracy twórczej. Zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do produkcji artystycznych własnych i innych osób

e) posiada umiejętność komunikacji, współpracy i integracji z innymi osobami podczas realizacji zadań organizacyjnych i artystycznych w obszarze szeroko pojmowanej kultury. W sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną

f) potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu muzyki i edukacji

g) ma ogólną orientację z zakresu liturgiki i teologii katolickiej i protestanckiej, dzięki którym może swobodnie poruszać się po zagadnieniach muzyki w liturgii, w tym zakresie organizować pracę swoją i innych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 180 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)