Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instrumentalistyka - gra na kontrabasie, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: INS-KON-SM
  Nazwa: Instrumentalistyka - gra na kontrabasie, stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na kontrabasie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 semestr II stopnia, gra na kontrabasie
2 semestr II stopnia, gra na kontrabasie
3 semestr II stopnia, gra na kontrabasie
4 semestr II stopnia, gra na kontrabasie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadanie świadectwa maturalnego, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na kierunku instrumentalistyka
Magister sztuki na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) ma gruntowną znajomość repertuaru danej specjalności oraz jej specyficznych obszarów: literatury muzyki solowej, kameralnej z udziałem instrumentów towarzyszących, zna aktualnie obowiązujące zasady jej wykonawstwa

b) przy wdrażaniu własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością stosowania wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu głównego i dodatkowych (praca z akompaniatorem)

c) ma szeroką wiedzę na temat kontekstu historycznego kultury (w tym muzyki), dostrzega jej związek i wpływ, jaki wywiera na różne dziedziny życia, jest świadom miejsca i kulturotwórczej roli muzyki w harmonijnym rozwoju społeczeństwa

d) rozumie relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiowanymi na kierunku instrumentalistyka oraz ma zdolność do syntezy nabytej wiedzy i umiejętności, dostrzega konieczność wykorzystania postępu technologicznego i naukowego w swojej dziedzinie

e) na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia praktycznego potrafi skonstruować spójny pod względem formalnym i stylistycznym program recitalu lub projektu prezentacji artystycznej

f) pogłębia znajomość wzorców leżących u podstaw prawidłowej interpretacji w stopniu umożliwiającym mu swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

g) ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu w kulturze i prawa autorskiego, która pozwala na samodzielne podejmowanie inicjatyw twórczych i artystycznych w zakresie objętym działalnością muzyka - instrumentalisty

2. umiejętności:

a) posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, przygotowywanie i realizację własnych koncepcji artystycznych w zakresie wykonawstwa muzyki danej specjalności - we wszelkich obszarach działalności

b) pogłębia znajomość repertuaru różnych stylów i epok z kanonu literatury muzyki danej specjalności, które pozwalają na interpretacje na możliwie najwyższym poziomie artystycznym

c) swobodnie i stylowo interpretuje utwory z kanonu literatury muzyki danej specjalności od średniowiecza aż po współczesność

d) doskonali swoje umiejętności odtwórcze z dziedziny muzyki danej specjalności w zakresie wybranego stylu, typu repertuaru bądź twórczości wybranego kompozytora, inicjuje współpracę z innymi muzykami w zakresie projektów wykonawczych form muzyki kameralnej

e) jest przygotowany do objęcia kierownictwa artystycznego zespołów instrumentalnych; potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę metodyczną w zakresie przedmiotów objętych programem studiów, świadomie kontroluje własne emocje, związane z występem estradowym (tremą)

f) korzysta ze zdobytych umiejętności warsztatowych w zakresie umożliwiającym mu swobodne wykonywanie zawodu muzyka instrumentalisty, utrzymuje sprawność muzyka instrumentalisty poprzez codzienne rozwijanie technik ćwiczenia niezbędnych do rozwoju technicznego i artystycznego

g) przygotowuje rozbudowane problemowe prace pisemne i wystąpienia ustne, obejmujące tematy aktualnych problemów muzyki danej specjalności, odwołując się przy tym do fachowej literatury ze swojej dziedziny i z dziedzin pokrewnych

h) ma umiejętności w zakresie nowożytnego języka obcego, obejmujące nomenklaturę dotyczącą studiowanego kierunku, na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

3. kompetencji społecznych:

a) jest przygotowany do doskonalenia warsztatu muzyka instrumentalisty, dostrzegając konieczność samodoskonalenia

b) samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące rozwiązywania problemów artystycznych w zakresie kompleksowych działań, które podejmuje i w których bierze czynny udział, wykazuje się pogłębioną umiejętnością integrowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w podejmowanych działaniach artystycznych

c) potrafi poddać wnikliwej i krytycznej analizie działania artystyczne w obszarze działalności własnej i współwykonawców (w przypadku gry zespołowej)

d) jest świadom kulturotwórczej roli muzyki i jej wykonawstwa w społeczeństwie, podejmuje refleksję na temat naukowych i etycznych aspektów własnej pracy artystycznej

e) prezentuje skomplikowane i wysoko wyspecjalizowane zadania i projekty artystyczne w logicznej formie, przystępnej również dla osób nieobeznanych ze specjalistyczną terminologią (melomanów i odbiorców kultury wysokiej).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie siódmym w ramach obszaru sztuki, na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 120 punktów ECTS