Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instrumentalistyka - kameralistyka fortepianowa z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: INS-KFa-SM
  Nazwa: Instrumentalistyka - kameralistyka fortepianowa z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka kameralistyka fortepianowa z językiem wyk. angielskim
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2020Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 semestr II stopnia, kameralistyka fortepianowa z językiem wyk. angielskim
2 semestr II stopnia, kameralistyka fortepianowa z językiem wyk. angielskim
3 semestr II stopnia, kameralistyka fortepianowa z językiem wyk. angielskim
4 semestr II stopnia, kameralistyka fortepianowa z językiem wyk. angielskim

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej oraz związanych z nią tradycji wykonawczych i piśmiennictwa.

b) posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej.

c) posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia.

d) posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność do integrowania nabytej wiedzy.

2. umiejętności:

a) samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi.

b) na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze.

c) dostosowując środki wykonawcze potrafi interpretować utwory reprezentujące różne style muzyczne od muzyki dawnej po współczesną, jest również świadomy własnych preferencji stylistycznych.

d) w oparciu o wiedzę o stylach muzycznych i tradycjach wykonawczych wykazuje umiejętność konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów.

e) jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych i posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym.

f) kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych.

g) posiada umiejętność improwizacji poprzez m.in. dogłębne rozumienie i kontrolowanie struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej, opracowywanych utworów oraz posiada umiejętności transpozycji i czytania partytur.

h) na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu.

i) posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy humanistyczne, dotyczące sztuki oraz interpretacji muzyki, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków.

j) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2+.

3. kompetencji społecznych:

a) jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych.

b) świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia.

c) posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej.

d) zna mechanizmy komunikacji i integracji z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i prac w różnego rodzaju relacjach i zespołach.

e) wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy.

f) swobodnie porusza się w zagadnieniach własności intelektualnej i prawa autorskiego.

g) posiada umiejętność współdziałania w dużym zespole wykonawczym i kierowania nim.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej