Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentalistyka - gra na fortepianie z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: INS-FORa-SM
Nazwa: Instrumentalistyka - gra na fortepianie z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na fortepianie z językiem wykł.angielskim
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadanie świadectwa maturalnego, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister sztuki na kierunku instrumentalistyka
Magister na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy

a) posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej, szczególnie repertuaru pianistycznego oraz związanych z nimi tradycji wykonawczych i piśmiennictwa.

b) posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury kameralnej i orkiestrowej z udziałem fortepianu.

c) posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostępu do źródeł informacji, sposobów analizy i syntezy danych, prawidłowa ich interpretacja, znajomość literatury) w zakresie realizowanej specjalności.

d) zna podstawowy repertuar instrumentów pokrewnych – klawesynu lub organów.

e) posiada poszerzoną wiedzę z zakresu kontekstu historycznego muzyki i świadomość związków muzyki z innymi dziedzinami współczesnego życia.

f) posiada głęboką wiedzę o stylach muzycznych i tradycjach wykonawczych (w tym dotyczących muzyki dawnej i współczesnej), którą respektuje we własnych, oryginalnych kreacjach artystycznych oraz potrafi wykorzystać ją do właściwego konstruowania programów koncertowych.

g) wykazuje zrozumienie zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów, zdolność do integrowania nabytej wiedzy oraz jej wykorzystania dla dalszego rozwoju artystycznego.

h) posiada wiedzę dotyczącą budowy fortepianu i jego ewentualnej konserwacji, napraw i strojenia.

i) posiada szeroką wiedzę dotyczącą piśmiennictwa związanego z problematyką pianistyczną.

2. umiejętności:

a) posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych. Potrafi korzystać z własnych twórczych motywacji i inspiracji dla wyrażania ekspresji artystycznej zawartej w niezależnych, samodzielnych i profesjonalnych wykonaniach utworów muzycznych, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi.

b) posiada umiejętność swobodnego korzystania z różnych mediów (publikacje, wydawnictwa książkowe i nutowe, nagrania, Internet) w celu prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i naukowej w zakresie specjalności.

c) podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych.

d) posiada umiejętność budowania, pogłębiania i wykonywania obszernego repertuaru pianistycznego od muzyki dawnej aż po współczesność. Dostosowując środki wykonawcze potrafi interpretować utwory reprezentujące różne style muzyczne, od muzyki dawnej po współczesną, jest również świadomy własnych preferencji stylistycznych.

e) w oparciu o wiedzę o stylach muzycznych i tradycjach wykonawczych wykazuje umiejętność konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów.

f) jest przygotowany do współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach realizujących wspólne prace i projekty oraz do podjęcia w nich wiodącej roli.

g) potrafi wykonywać podstawowy repertuar na jednym z pokrewnych instrumentów: klawesynie lub organach.

h) posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych, aspektów dotyczących aplikatury, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych utworów. Potrafi utrzymać i poszerzać swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych poprzez indywidualną, kreatywną pracę i umiejętności efektywnego ćwiczenia.

i) posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy humanistyczne, dotyczące sztuki oraz interpretacji muzyki, szczególnie fortepianowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków.

j) w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów i publicznych prezentacji, potrafi stosować właściwe formy zachowań, wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością oraz świadomego stosowania technik niwelujących stres estradowy.

k) posiada umiejętności swobodnej improwizacji pozwalające na odejście od zapisu nutowego oraz swobodne kształtowanie i tworzenie muzyki, również na bazie wykonywanego utworu.

l) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2+.

3. kompetencji społecznych:

a) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a swoją wiedzą, umiejętnościami, wewnętrzną motywacją i zaangażowaniem potrafi wpływać na proces ustawicznego samokształcenia oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

b) świadomie potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w odniesieniu do własnych możliwości i do współczesnego rynku pracy.

c) jest w pełni kompetentnym, samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy oraz do podejmowania nowych, twórczych inicjatyw i kompleksowych działań w obrębie kultury.

d) jest przygotowany do korzystania z mechanizmów psychologicznych w sytuacjach wymagających elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, kontrolowania własnych zachowań i emocji np. związanych z publicznym występem, pracą w zespole lub pracą dydaktyczną.

e) posiada zdolność krytycznej oceny w odniesieniu do działań artystycznych własnych i innych osób.

f) zna mechanizmy komunikacji i integracji z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i prac w różnego rodzaju relacjach i zespołach.

g) jest zdolny do ujęcia i przedstawienia skomplikowanych, specjalistycznych zadań artystycznych w przystępnej formie

h) swobodnie porusza się w zagadnieniach własności intelektualnej i prawa autorskiego.

i) posiada umiejętność współdziałania w dużym zespole wykonawczym i kierowania nim.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów drugiego stopnia kwalifikacji na poziomie siódmym w ramach obszaru sztuki, na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 120 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)