Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instrumentalistyka - gra na fortepianie, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: INS-FOR-SL
  Nazwa: Instrumentalistyka - gra na fortepianie, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka gra na fortepianie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Instrumentalny (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 semestr I stopnia, gra na fortepianie
2 semestr I stopnia, gra na fortepianie
3 semestr I stopnia, gra na fortepianie
4 semestr I stopnia, gra na fortepianie
5 semestr I stopnia, gra na fortepianie
6 semestr I stopnia, gra na fortepianie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy:

a) posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru pianistycznego i kameralnego z udziałem fortepianu

b) posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

c) posiada ogólną wiedzę na temat historii muzyki, stylów muzycznych oraz związanych z nimi tradycji wykonawczych oraz znajomość publikacji, wydawnictw, nagrań, wiedzy internetowej dotyczących sztuki muzycznej, a zwłaszcza zagadnień pianistycznych, potrafi analizować je i właściwie interpretować

d) rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

e) ma świadomość zależności pomiędzy zapisem a sposobem realizacji i interpretacji dzieła muzycznego

f) zna podstawowe wzorce leżące u podstaw improwizacji fortepianowej

g) zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i problematykę dotyczącą finansowych i prawnych aspektów zawodu artysty

2. umiejętności:

a) dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych dotyczących interpretacji dzieł muzycznych, w oparciu o swoją indywidualność oraz w zgodzie z obowiązującymi tradycjami wykonawczymi. W sposób świadomy potrafi korzystać ze swojej intuicji, emocjonalności i wyobraźni dla wyrażania ekspresji artystycznej

b) posiada umiejętności wykonywania repertuaru pianistycznego i kameralnego z udziałem fortepianu w różnych stylach

c) potrafi dobierać właściwe środki pianistyczne i ogólnomuzyczne służące interpretacji oraz stosować podstawowe kryteria stylistyczne w wykonywanych utworach

d) jest przygotowany do współdziałania w zespołach kameralnych jako pianista

e) poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia na fortepianie wykazuje umiejętność ciągłego rozwoju i doskonalenia warsztatu instrumentalnego

f) przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem podczas gry w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny z punktu widzenia fizjologii. Stosuje efektywne techniki ćwiczenia

g) posiada biegłość słuchową w zakresie rozpoznawania, opanowania pamięciowego i operowania materiałem muzycznym. Potrafi właściwie odczytać tekst nutowy i zrealizować go w postaci materiału dźwiękowego kontrolując różne jego elementy, odnaleźć i przekazać idee zawarte w utworze oraz jego formę

h) korzystając z ogólnej wiedzy humanistycznej posiada umiejętność ustnej i pisemnej wypowiedzi na tematy dotyczące interpretacji muzyki, szczególnie fortepianowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz literatury fachowej

i) potrafi stosować właściwe formy zachowań podczas występów oraz wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami wynikającymi z publicznych prezentacji. Wykazuje umiejętność budowania relacji z publicznością oraz elastyczność w dostosowaniu się do różnych specyficznych okoliczności towarzyszących występom publicznym

j) posiada podstawowe umiejętności improwizacji pozwalające na kształtowanie i tworzenie muzyki w sposób umożliwiający odejście od tekstu nutowego

k) posługuje się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

3. kompetencji społecznych:

a) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia swojego warsztatu oraz pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie pianistyki, kierując się wewnętrzną motywacją i rozwijaniem własnych idei i koncepcji artystycznych. Jest zdolny do rozwiązywania problemów wykorzystując intuicję, wyobraźnię i zdolność twórczego myślenia

b) jest gotów do gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji dotyczących gry na fortepianie oraz stosowania krytycznej argumentacji. Potrafi samodzielnie podejmować i organizować prace artystyczne oraz wykazać się obiektywizmem w ich ocenie. Potrafi organizować pracę własną lub zespołową w ramach projektów artystycznych. Potrafi współdziałać w dużym zespole wykonawczym

c) dba o najwyższy poziom artystyczny występów i publicznych prezentacji, w których bierze udział, wykazując się umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków. W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, potrafi panować nad stresem estradowym

d) jest zdolny do refleksji na tematy artystyczne, naukowe, społeczne i etyczne w kontekście własnej pracy twórczej. Zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do produkcji artystycznych własnych i innych osób

e) posiada umiejętność komunikacji, współpracy i integracji z innymi osobami podczas realizacji zadań organizacyjnych i artystycznych w obszarze szeroko pojmowanej kultury. W sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną

f) potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu muzyki i edukacji.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 180 punktów ECTS