Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentalistyka - pedagogika instrumentalna, gra na klarnecie, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-INS-KLAR-SL
Nazwa: Instrumentalistyka - pedagogika instrumentalna, gra na klarnecie, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Instrumentalistyka
Instrumentalistyka pedagogika instrumentalna - gra na klarnecie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki (od 2001) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku instrumentalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka uzyskał/a następujące efekty uczenia się w zakresie:

1. wiedzy

a) w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych

- posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów oraz zna podstawowy repertuar na klarnet

b) w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych

- zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki, orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, literaturę tę potrafi analizować i interpretować we właściwy sposób

- orientuje się w stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjach wykonawczych

- posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie rozwoju technologicznego związanego z wybraną specjalnością, posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu, jego konserwacji, napraw itp.

- posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

- rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

- zna współczesne teorie psychologiczne i pedagogiczne dotyczące wychowania, rozwoju, funkcjonowania społecznego, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i zdarzeń pedagogicznych dających kwalifikacje do nauczania gry na klarnecie

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych i edukacyjnych

- posiada wiedzę w zakresie etyki zawodowej muzyka i nauczyciela

2. umiejętności

a) w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej

- dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

b) w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych

- posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego z wybraną specjalnością z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej podstawowych stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych

- posiada biegłą umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim

c) w zakresie umiejętności kreacji artystycznej

- realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

d) w zakresie umiejętności improwizacyjnych

- jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i nauczycielami w różnego typu zespołach oraz w ramach wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

e) w zakresie umiejętności warsztatowych

- dysponuje warsztatem technicznym potrzebnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla gry na instrumentach

- wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego, przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny

- wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej wybranych koncepcji pedagogicznych i psychologicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie kierunku na poziomie podstawowym edukacji muzycznej

f) w zakresie umiejętności werbalnych

- posiada umiejętność przygotowania typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem

- wykazuje umiejętności językowe w zakresie właściwym dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

g) w zakresie umiejętności publicznych prezentacji

- przyswoił sobie formy zachowań związane z występami publicznymi

3. kompetencji społecznych

a) w aspekcie niezależności

- ma świadomość i rozumie potrzebę rozszerzania swojej wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności przez całe życie

- jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się motywacją, umiejętnością organizacji pracy, a także zbierania, analizowania, wartościowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji

b) w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wiedzy, wyobraźni, intuicji, emocjonalności, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów pedagogicznych i artystycznych, również podczas publicznych prezentacji

c) w aspekcie komunikacji społecznej

- umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności, nawiązuje pozytywne relacje interpersonalne

- przestrzega etycznych aspektów związanych z pracą zawodową

- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną

- posiada umiejętność prezentowania zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

uzyskanie efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia kwalifikacji na poziomie szóstym w ramach obszaru sztuki na kierunku studiów instrumentalistyka oraz 180 punktów ECTS

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)